Brussels Expertisenetwerk Onderwijs

PROJECTEN_BEO

In het kader van de hervorming van de lerarenopleidingen in Vlaanderen werden universiteiten, hogescholen en centra voor volwassenenonderwijs die lerarenopleidingen aanbieden, door de Vlaamse Overheid aangemoedigd om onder de koepel van de associaties samen te werken in zogenaamde expertisenetwerken.

Opzet van deze netwerken was de uitwisseling van expertise tussen de verschillende instellingen in het netwerk met als doel de professionalisering van de leerkracht te ondersteunen, aandacht te besteden aan een systeem van interne en externe kwaliteitszorg en de instellingen bij te staan op pedagogisch, onderwijskundig en vakdidactisch onderzoek. Verder werkt men binnen het netwerk ook samen wat betreft o.a. toegankelijkheid, flexibiliteit en diversiteit. Ook tussen de verschillende netwerken wordt er samengewerkt.