Academisering

Als gevolg van de academisering sluiten de voormalige 2-cycli opleidingen van de hogescholen meer aan bij het academisch onderwijs.  Dit wil zeggen dat het onderwijs van deze opleidingen meer ingebed is in wetenschappelijk onderzoek zoals bij de universiteiten het geval is.  De voortgang van de academisering van de 2-cycli opleidingen EhB werd aangestuurd en opgevolgd door diverse raden en commissies.  De academisering werd afgerond bij aanvang van het academiejaar 2013-2014, tevens het moment waarop de geacademiseerde EhB-opleidingen geïntegreerd zijn in de VUB.

De academisering van de voormalige 2-cycli opleidingen van de hogescholen is het gevolg van de Bolognaverklaring op Europees niveau en het ‘Structuurdecreet’ op Vlaams niveau.

Eén van de doelstellingen van de Bolognaverklaring was de oprichting van één hogeronderwijsruimte in Europa om de internationale vergelijkbaarheid te verhogen. Daarom werd in gans Europa de bachelor-master structuur ingevoerd.

Het Vlaamse onderwijsstelsel had overigens een drieledige structuur (hoger onderwijs aan universiteiten, ééncyclusopleidingen aan hogescholen en tweecycliopleidingen aan hogescholen) die in vergelijking met andere Europese landen uniek was. Deze structuur maakte het streven naar één hogeronderwijsruimte in Europa en de internationale vergelijkbaarheid onmogelijk. Het Structuurdecreet stelde dan ook een einde aan deze drieledige structuur en legde een tweeledige hoger onderwijsstructuur vast met professionele bachelors (de voormalige ééncyclusopleidingen aan hogescholen) enerzijds en academische bachelors en masters (de voormalige tweecyclusopleidingen aan hogescholen en de opleidingen aan universiteiten) anderzijds.

De voormalige tweecycliopleidingen van de hogescholen werden omgevormd tot academische bachelors en masters. Aangezien de 2-cycli hogeschoolopleidingen nog niet zo’n sterke traditie hadden in het voeren van wetenschappelijk onderzoek, was het de taak van de universiteit om deze opleidingen hierbij te ondersteunen en begeleiden. Dit gebeurde binnen het kader van de associatie. Academisering van de 2 cycli-opleidingen wil niet zeggen dat de verschillen tussen de hogeschoolopleidingen en de universitaire opleidingen weggewerkt werden. De hogeschoolopleidingen met 2 cycli behielden hun eigen profiel en hun eigen specifieke klemtonen, alleen voeren ze nu meer wetenschappelijk onderzoek en wordt onderwijs hierop afgestemd.