Ontstaan

Oorsprong

In de Bolognaverklaring, die in 1999 ondertekend werd door 31 Europese ministers, wordt gepleit voor de oprichting van één hogeronderwijsruimte in Europa.

Hiermee beoogt Europa:

  • een toenemende internationale vergelijkbaarheid in het hoger onderwijs,
  • een toenemende mobiliteit van studenten, docenten en administratief personeel,
  • een betere arbeidsmarktinzetbaarheid in Europa,
  • meer internationale competitie,
  • en een grotere aantrekkingskracht van het Europees hoger onderwijs in de wereld.

Welke gevolgen had de Bolognaverklaring voor het hoger onderwijs in Brussel en Vlaanderen?

  • De bachelor-master structuur werd ingevoerd (naar analogie met de Angelsaksische landen). Sinds het academiejaar 2004-2005 studeert een student in Vlaanderen en Brussel niet meer voor gegradueerde, kandidaat of licentiaat maar voor “bachelor” en “master”.
  • De totstandkoming van het Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs (4 april 1999) (zie onder).

Op Vlaams niveau werd de Bolognaverklaring vertaald in het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs (hierna ‘Structuurdecreet’) (4 april 2003). Het Vlaamse hoger onderwijs kende tot dan een drieledige structuur: hoger onderwijs aan universiteiten, ééncyclusopleidingen aan hogescholen en tweecycliopleidingen aan hogescholen.

Deze structuur was in vergelijking met andere Europese landen uniek en stond haaks op de doelstellingen van de Bolognaverklaring. Om de internationale vergelijkbaarheid in het hoger onderwijs te bevorderen legde het ‘Structuurdecreet’ een tweeledige hoger onderwijsstructuur vast met enerzjjds professionele bachelors (de voormalige ééncyclusopleidingen aan hogescholen) en anderzijds academische bachelors en masters (de voormalige tweecyclusopleidingen aan hogescholen en de opleidingen aan universiteiten). De voormalige tweecyclusopleidingen dienden geacademiseerd te worden wat leidde tot de oprichting van associaties.