Beleid

Missie en doelstellingen

“Vanuit de Europese hoofdstad bijdragen tot de verdere ontwikkeling van het hoger onderwijs in Europa en dit in een geest van levensbeschouwelijke openheid, verdraagzaamheid en pluralisme.”

De Universitaire Associatie Brussel voert haar beleid conform art. II.11 van de Codex Hoger Onderwijs

 

De draagwijdte van de activiteiten van de UAB reikt echter verder dan de decretaal opgelegde verplichtingen.  De UAB en haar partners, VUB en EhB, gaan namelijk conform de samenwerkingsovereenkomst VUB-EhB-UAB een intensieve en gestructureerde samenwerking aan op gebied van: Onderwijs en Studiebegeleiding, Onderzoek, Studentenbeleid, Internationalisering, Communicatie, ICT, Bibliotheek en Infrastructuur. 

  • hun missies zo efficiënt mogelijk te realiseren;
  • hoogstaand kwalitatief onderwijs met een personal approach en excellent, grensverleggend onderzoek te garanderen;
  • de samenhang tussen de academisch gerichte en de professioneel gerichte opleidingen te versterken en te waarborgen;
  • een sterke maatschappelijke inbedding in zowel Brussel, Vlaanderen als op internationaal vlak te scheppen gestoeld op een pluralistische en humanistische mens- en maatschappijvisie;
  • een efficiëntieverhoging, kostenbesparing en een grotere competitiviteit ten overstaan van andere hogeronderwijsinstellingen te bewerkstelligen;

Met de start van het academiejaar 2013-2014 zijn de geacademiseerde (niet-kunsten) EhB- opleidingen geïntegreerd in de VUB. 

De UAB streeft ernaar om:

  • voor haar partners, de VUB en EhB een ontmoetingsplatform te zijn;
  • haar partners inhoudelijke, logistieke als administratieve ondersteuning binnen elk van de bovenvermelde domeinen aan te bieden;
  • binnen het Vlaamse hogeronderwijslandschap een belangrijk aanspreekpunt voor de overheid te blijven, ondermeer bij de totstandkoming van nieuwe decreten;
  • vanuit de Europese hoofdstad bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van het hoger onderwijs in Europa en dit in een geest van levensbeschouwelijke openheid, verdraagzaamheid en pluralisme;
  • haar partnerinstellingen VUB en EhB mee te helpen in de promotie van Brussel als grootste studentenstad van het land.